پوستر فیلم  نیاز

نیاز

محصولایران
فیلم «نیاز» به کارگردانی «علیرضا داوود نژاد» در مورد نوجوانی به نام «علی» است که پس از مرگ پدرش، تصمیم می‌ گیرد نان‌ آور خانه شود. علی پس از چند روز در چاپخانه‌ ای مشغول به کار می‌ شود. هم زمان نوجوان دیگری به نام «رضا» نیز برای همان کار وارد چاپخانه می‌ شود. با وجود درگیری‌ های اولیه بین آن دو، به تدریج بین آن ها پیوند عاطفی برقرار می‌ شود.