پوستر فیلم  درختان صلح

درختان صلح

محصولآمریکا
فیلم «درختان صلح» داستان رنج و تلاش چهار زن بازمانده تونسی‌ از نسل کشی آوریل ۱۹۹۴ در رواندا است که با پیشینه ها و عقاید مختلف با یکدیگر متحد می شوند و مبارزه آن ها برای بقا، پیوندی ناگسستنی را میانشان ایجاد کرد.
فیلم‌های پیشنهادی
Alanna Brown
Alanna Brown
David Buckley