پوستر فیلم  به سوی مقصد

به سوی مقصد

محصولآمریکا
فیلم «به سوی مقصد» عنوان داستانی است که رابطه بین پیشگامان جراحی قلب «آلفرد بلوک» و «ویوین توماس» را نشان می دهد.
فیلم‌های پیشنهادی
Joseph Sargent
Christopher Young
Michael Brown