پوستر فیلم  کاغذ

کاغذ

محصولهند
فیلم «کاغذ» داستان زندگی کشاورزی به نام «بهارات لعل بیهاری» است که به دلیل اعلام دروغین مرگ او در روزنامه ها سخت تلاش می کند تا نشان دهد که زنده است. او برای اعلام موجودیت خود، علیه بوروکراسی هند 19 سال با دولت هند مبارزه می کند.
Satish Kaushik
Nishant KaushikVikas Malu
Sanjay Verma