پوستر فیلم  12 سال بردگی

12 سال بردگی

فیلم «دوازده سال بردگی» داستان واقعی زندگی یک فرد سیاه پوست به نام «سالومون نورتاپ» است، او توسط دو فرد ناشناس فریب خورده و مسموم می شود و وقتی به هوش می آید متوجه می شود که او را به عنوان برده به اربابی ظالم به نام «اپس» فروختند، لیکن او به مدت 12 سال سختی های زیادی را تحمل می کند.
فیلم‌های پیشنهادی
Steve McQueen
Hans Zimmer
Joe Walker