پوستر فیلم  وارش

وارش

محصولایران
سریال «وارش» درباره زن جوان گیلکی است که سال ها «تراب» در خیال ازدواج با اوست. «یارمحمد سیستانی» جوانی است که براى فرار از گرسنگى و خشکسالى به شمال کشور مى رود تا شغل ماهیگیرى را پیشه کند. او که نمى‌ داند ماهیگیرى آن منطقه در سلطه گردنکشى به نام تراب است، به دریا مى‌ زند و مقابل تراب مى‌ ایستد. وارش بیوه جواد که سال ها تراب در خیال ازدواج با اوست، با دیدن دلاورى یارمحمد دل به او مى‌ بندد و به تراب جواب رد مى‌ دهد. تراب نقشه‌ اى مى‌ چیند تا یارمحمد را از سر راه بردارد، اما اتفاقى که هیچکس انتظارش را نمى‌ کشد، از راه رسیده و سرنوشت آدم‌ ها را به هم پیوند مى‌ زند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
احمد کاوری
محمودرضا تخشید
پیمان خازنی
حسین غضنفری