پوستر فیلم  حق سکوت

حق سکوت

محصولایران
فیلم «حق سکوت» داستان طلبه ای جوان به نام «میرهاشم» است. میرهاشم که برای تهیه مسکن به ناچار از دسته چک استفاده کرده است، حال درگیر ماجراهایی با شرخری می شود که چک هایش را گرفته است.
هادی نائیجی
سید رضا میرکریمی
هادی نائیجی
رضا مرتضوی
محسن قرایی