پوستر فیلم  سوئیف

سوئیف

محصولفرانسه
انیمیشن کوتاه «سوئیف» داستان یک سفینه فضایی بیگانه است که سوخت آن تمام می شود و در مزرعه ای روی زمین سقوط می کند. «سوئیف» خلبان آن، یک موجود بیگانه که از خاک متنفر است، به دنبال سوخت می رود. ولی دائما یک پسر بچه بیش فعال به نام «تامی» برای او مزاحمت ایجاد می کند.