کتونی زرنگی
بستن
پوستر فیلم  کتونی زرنگی

کتونی زرنگی

محصولایران
سریال «کتونی زرنگی» تفاوت و تقابل دو نسل را روایت می کند. داستان در یک كارگاه مربا پزی اتفاق می‌ افتد كه این کارگاه برای «مسعود كیانی» است و رو به تعطیلی است. از سوی دیگر پسر مسعود به همراه دایی‌ اش «محسن» و «ایرج» در كار واردات مربا هستند و همین به بحث و جدل میان آن‌ها منجر می‌ شود.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر