پوستر فیلم  ماموریت

ماموریت

محصولایران
فیلم «ماموریت» از آن جایی شروع می شود که دختر آقای سعادت با مهندس «مهران» قرار ازدواج گذاشته است. آقای سعادت، که آدم بدگمانی است، آقا «تقی» خیالاتی و دست و پا چلفتی را مامور می‌ کند تا مهران را زیر نظر بگیرد. آقا تقی ادعا می‌ کند که مهران عضو باند قاچاق هروئین است.