پوستر فیلم  زخم شانه حوا

زخم شانه حوا

محصولایران
فیلم «زخم شانه حوا» روایتگر حماسه سازی، اسطوره پروری و در عین حال زخمهای پیدا و پنهان مادران ایران در سالهای دفاع مقدس است.
حسین قناعت
حسن کلامی
حسین قناعت
سعید انصاری