پوستر فیلم  برایت انار دان کرده بودم

برایت انار دان کرده بودم

محصولایران
فیلم «برایت انار دان کرده بودم» داستان زندگی مرد و زن كهنسالی است که به خاطر چگونگی مرگ پسرشان جدا از هم و هرکدام در یک سمت رودخانه «سيروان» زندگی می کنند. درحالی که مادر برای فرزندش انار دانه كرده بود، پسرشان «شاهو» معلم روستا به خاطر نجات دانش آموزش که در رودخانه افتاده، غرق می شود.
جميل مفاخری
جميل مفاخری
مهدی احمدی
حسین غضنفری