پوستر فیلم  کو: دایناسوری از دریاهای دور

کو: دایناسوری از دریاهای دور

محصولژاپن
کارتون «کو: دایناسوری از دریاهای دور» در مورد پسری به نام «سوزوکی» است که به همراه پدرش در ساحلی در فیجی زندگی می کنند. آن ها روزی موجودی عجیب را کنار ساحل پیدا می کنند که متوجه می شوند یک بچه دایناسور است و سعی می کنند در مقابل کسانی که قصد کشتن این دایناسور را دارند، بایستند.
Tetsuo Imazawa
Nick Wood