پوستر فیلم  چرخ فلک

چرخ فلک

محصولایران
موضوع اصلی سریال «چرخ فلک» یک مفهوم اخلاقی است که در هر یک از داستان ها این موضوع تکرار می شود و بیشتر بازیگران در ابتدای هر قصه آدم فرعی هستند که در قصه بعدی به بازیگر اصلی تبدیل می شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر