پوستر فیلم  بحران

بحران

محصولایران
فیلم « بحران» داستان در آخرین روز حکومت محمدرضا شاه که کاخ های سلطنتی مورد هجوم مردم قرار می گیرند، چند تن از افراد وابسته به رژیم در کاخ مخفی می شوند. آن ها کیفی را که حاوی اسناد محرمانه و جواهرات و اسکناس بوده در محوطه کاخ مخفی می کنند.