پوستر فیلم  ضد

ضد

محصولایران
مجموعه مستند «ضد» در هر قسمت با طرح یک موضوع متفاوت مثل آلودگی هوا، آلودگی های نوری، حیوانات خانگی، صنایع جنگ، پرداخته و می کوشد مردم نسبت به این مسائل نگاه متفاوت تری داشته باشند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
قسمت‌های بیشتر