پوستر فیلم  نوا زمبلا

نوا زمبلا

محصولهلند
فیلم «نوا زمبلا» آخرین سفر «ویلم بارنز» و «جیکوب ون هیمسکرک» در سال های 1596 الی 1597 بازگو می کند. زمانی که آن ها و خدمه کشتیشان در زشته جزایر «نوایا زملیا» گیر افتاده و کشتیشان به بخ نشست و مجبور شدند برای زنده ماندن در کلبه کوچکی زندگی کنند.
فیلم‌های پیشنهادی
Reinout Oerlemans
Hans de WeersReinout Oerlemans
Hugo Heinen
Michiel Reichwein