پوستر فیلم  امپراطور

امپراطور

محصولآمریکا
فیلم «امپراطور» درباره یک برده فراری سیاه پوست است که از دست ارباب خود فرار کرده و قصد دارد به شمال آمریکا نقل مکان کند. در این مسیر با افرادی مبارز و آزادی خواه آشنا می شود که مخالفان سرسرخت فرهنگ برده داری هستند.
فیلم‌های پیشنهادی
Mark Amin
Mark AminPat Charles
Javier Navarrete
Asaf Eisenberg