پوستر فیلم  صاحبدلان

صاحبدلان

محصولایران
سریال «صاحبدلان» داستان پیرمرد متدینی به نام «خلیل» است که به شغل صحافی مشغول است. «خلیل» شبی در خواب رؤیای صادقه ای می بیند و بر اساس الهامات و نشانه هایی که برایش اتفاق می افتد برای ارشاد برادرش «جلیل»، که از راه نامشروع به ثروت اندوزی مشغول است، عزم خود را جزم می کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر