پوستر فیلم  خانواده کوچک ما

خانواده کوچک ما

محصولایران
فیلم «خانواده کوچک ما» درباره فردی به نام «جواد» از خانواده نسبتا مرفه است. او شیفته دختر فقیر قالیباف می شود. والدین مرد جوان با این وصلت مخالفت می كنند. اما جواد نسبت به تصمیمی که گرفته مصمم است.
شاپور قریب
سید محسن وزیری
محمد حقیقی