پوستر فیلم  شوکران

شوکران

محصولایران
فیلم «شوکران» داستان «محمود بصیرت» یک از مدیران ارشد کارخانه‌ ای در نزدیکی تهران که قرار است کارخانه اش بفروش برسد و مهندس «خاکپور» که از دوستان «بصیرت» است، موضوع پیشنهاد رشوه از سوی افراد ناشناس برای جلب همکاری را با او در میان می‌گذارد.
بهروز افخمی
سید ضیا هاشمی
بهروز افخمی