پوستر فیلم  صنم

صنم

محصولایران
فیلم «صنم» درباره چند اسب سوار است که مردی را به جرم دزدیدن اسبی تعقیب می کنند و به قتل می رسانند، «عیسی» پسر خردسال غمگین ناظر کشته شدن پدر به دست ایادی ارباب است. حالا عیسی به دنبال به دست آوردن همان اسب است.
رفیع پیتز
محمدمهدی دادگو
حسن حسن دوست