پوستر فیلم  ارتش دزدان

ارتش دزدان

فیلم «ارتش دزدان» قبل از وقایع ارتش مردگان اتفاق می افتد. زمانی که «لودویگ دیتر» آلمانی به همراه گروهی جنایتکار استخدام می شوند تا سه عدد از بزرگ ترین و سخت ترین گاو صندوق های جهان را باز کنند و محتویات درون این گاوصندوق ها را به سرقت ببرند.
فیلم‌های پیشنهادی