پوستر فیلم  نزدیکی های بهشت

نزدیکی های بهشت

محصولایران
سریال «نزدیکی های بهشت» با نگاه اجتماعی داستان زندگی سه خانواده را روایت می کند که هر کدام از این خانواده ها در مسیر ازدواج فرزندان خود، به مشکلات و دشواری های این مسیر سخت برخورد کرده و باید با استفاده از کش مکش های روزانه، به هر نحوی، به حل این مشکلات بپردازند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر