پوستر فیلم  ریشه در خون

ریشه در خون

محصولایران
فیلم «ریشه در خون» درباره جوانی به نام «حجت» است كه بر ضد قانون كاپیتولاسیون فعالیت می كند. او قرار است به همراه رسول از روستایی به روستای دیگر منتقل شود. حجت در حمله ماموران كشته می شود، اما قبل از مرگ كیف حامل اسناد خود را به رسول می دهد تا به روستای كلارآباد برساند.
سیروس الوند
محمدحسین فرحبخش
محمد دیهیمی
رضا میرلوحی