پوستر فیلم  زیر بامهای شهر

زیر بامهای شهر

محصولایران
فیلم «زیر بامهای شهر» درباره «اسد دادوند» و نامزدش است که قرار گذاشته اند پس از یافتن خانه ای اجاره ای ازدواج کنند. «اسد» پس از مدتی تلاش، به کمک برادرش امین، خانه ای پیدا می کنند که در اجاره مرد متاهلی است و وضع مالی مناسبی ندارد.