پوستر فیلم  صنم

صنم

محصولهند
فیلم «صنم» داستان «گارو» پسر یک خانواده خیلی پولدار است که با پدر، مادر و برادرش زندگی می کند و همیشه زیر سایه برادر محبوب خود قرار دارد و با ملحق شدن به ارتش تلاش می کند خودش را به پدرش ثابت کند.