پوستر فیلم  نفوذی: تحت تعقیب

نفوذی: تحت تعقیب

محصولآمریکا
فیلم «نفوذی: تحت تعقیب» از جایی شروع می شود که ده ها توریست در بانک مرکزی ساعت ها است که گروگان گیری کرده اند. یک مذاکره کننده از تیم پلیس و نماینده فدرال تمام تلاش خود را می کنند تا گروگان ها را نجات دهند.
فیلم‌های پیشنهادی
M.J. Bassett
Ogden Gavanski
Brian Brightly
Vanick Moradian