پوستر فیلم  عشق ساندویچی

عشق ساندویچی

محصولایران
فیلم «عشق ساندویچی» به کارگردانی «مجید وحیدیان» درباره پیرمردی است که در جوانی سارق بوده است و در حال حاضر زندگی سالم و آرامی دارد. روزی به طور اتفاقی با دزدان جوان و تازه کاری مواجه می شود و سعی می کند در سرقت های بزرگی با آن ها مشارکت داشته باشد.