پوستر فیلم  تماس

تماس

محصولایران
سریال رقابتی «تماس» که به موضوعات اجتماعی می‌ پردازد، داستان شرکت‌ کننده‌ هایی است که توسط تماس هدایتگر مسابقه یعنی آقای «سیاوش طهمورث»، وارد چالش‌ های پیچیده‌ ای در فضا‌های شهری می‌ شوند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر