مشکل گیتی
بستن
پوستر فیلم  مشکل گیتی

مشکل گیتی

محصولایران
فیلم «مشکل گیتی» درباره زوجی به نام «ایرج» و «گیتی» است که در آستانه فرو پاشی زندگی مشتركشان هستند. توهمی كه بر اثر زندگی اینترنتی «گیتی» به وجود آمده، بر زندگی واقعی این دو سایه انداخته است.
بهرام کاظمی
بهرام کاظمی