پوستر فیلم  زیر پوست شهر

زیر پوست شهر

محصولایران
فیلم «زیر پوست شهر» داستان «طوبی» زنی است که کارگری می کند تا نیازهای خانواده بی بضاعتش را تامین کند. و هر چهار فرزند او در دنیای خودشان هستند یکی رویای رفتن به ژاپن را دارد، یکی وارد بازی های سیاسی انتخابات شده و یکی با همسرش مشکل دارد. انتخابات مجلس نزدیک است و طوبی دلخوش است که اوضاع بهتر شود اما مشکلات او تمامی ندارد.