پوستر فیلم  مرد ناتمام

مرد ناتمام

محصولایران
فیلم «مرد ناتمام» داستان جوانی است که در یکی از روستاهای سیاهکل زندگی می کند. او برای تهیه پول عروسی به شهر می رود، اما گرفتار مشکلات فراوانی می شود.