پوستر فیلم  بیداری رویاها

بیداری رویاها

محصولایران
فیلم « بیداری رویاها» داستان زنی در آستانه میانسالی است که در سال‌ های جوانی اش ازدواج کرده و صاحب پسری شده است. وقتی پسرش دو ساله بود، همسرش به جبهه می‌ رود و دیگر برنمی گردد.