پوستر فیلم  خداحافظ رفیق

خداحافظ رفیق

محصولایران
فیلم «خداحافظ رفیق» داری سه داستان متفاوت می باشد که در قسمت اول «مسلم» در شهری شلوغ، غریب و بی‌کس مانده. زخمی بر جگر دارد و غمی در دل و انتظاری تلخ در چشم. قسمت دوم دو کبوتر بر بام خاکریزی ظاهر می‌شوند و فیلمبردار و کارگردانی آن ها را می‌بینند. قسمت سوم در کنار ریل قطار، دختر خردسال گل فروش، در میان رزمندگان به ‌دنبال شهید عملیات آینده می‌گردد.