پوستر فیلم  پرواز مرغابی ها

پرواز مرغابی ها

محصولایران
فیلم «پرواز مرغابی ها» داستان زندگی یک محیط بان به نام «رحمان» است که مرغابی زخمی ای را برای مداوا به پسرش «علی» می سپارد. در طول درمان، میان «علی» و این پرنده رابطه عاطفی شکل می گیرد و این رابطه منجر به اتفاق هایی می شود.