شب بخیر فرمانده
بستن
پوستر فیلم  شب بخیر فرمانده

شب بخیر فرمانده

محصولایران
فیلم «شب بخیر فرمانده» یک خبرنگار جنگی در هنگام عملیات از بقیه جدا افتاده، راه را گم می کند. عدم شناخت او از منطقه و وضعیت بد جوی وی را با مشکلات و شرایط خاصی رو به رو می کند که این خود آغاز ماجراست.