پوستر فیلم  سر دلبران

سر دلبران فصل 1 قسمت 1

محصولایران
سریال «سر دلبران» داستان یک روحانی است که وارد یکی از محله های «یزد» می شود. «سر دلبران» با نمایش نقش روحانیت در رتق و فتق امور روزمره مردم یک محله، اهمیت جایگاه مسجد و روحانیت را نشان می دهد.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
محمدحسین لطیفی
محمدرضا شفیعی
حسین حسنی