شعله ور
بستن
پوستر فیلم  شعله ور

شعله ور

محصولایران
در فیلم «شعله ور» «فرید» تازه اعتیاد را ترک کرده و همسرش او را رها کرده، این فرد با خلق و خوی خاصی که دارد در تمام مدت با خود فکر می کند که چرا به جایی نرسیده و بقیه موفق شده اند.سفر ناگهانی او به «زاهدان» اما مسیر زندگیش را تا حدی تغییر می دهد.