پوستر فیلم  به خاطر هانیه

به خاطر هانیه

محصولایران
فیلم «بخاطر هانیه» داستان «هانیه» دختر ناخدا «علو» است. ناخدا با چهارده مرد دیگر برای صید به دریا می روند ولی همه به جز او صید دریا می شوند. مردم ناخدا را مسبب مرگ عزیزانشان می دانند و به او و خانواده‌اش حمله می کنند و در این بین «هانیه» فلج می شود.