پوستر فیلم  تشکیلات

تشکیلات

محصولایران
فیلم «تشکیلات» درباره یک گروه سلطنت طلب است که به عملیات ورود و توزیع مواد مخدر مشغول اند. محمود، مامور مبارزه با مواد مخدر، دو تن از اعضای گروه به نام سهراب و جواد را تعقیب می کند. سهراب دستگیر می شود و جواد می گریزد. تشکیلات سلطنت طلب برای خنثی کردن اقدامات محمود، رویا، همسر سابق او را که به توصیه تشکیلات و سازمان امنیت با محمود ازدواج کرده بوده است، به ایران فرا می خواند تا به بهانه فرزندش امیر، به محمود نزدیک شود.
منوچهر مصیری
عبدالله علیخانی
مهدی ژورک