پوستر فیلم  سلطان و شبان

سلطان و شبان

محصولایران
سریال «سلطان و شبان» داستان سلطانی کوته فکر و ساده لوح است که بعد از پیشگویی مرگش می خواهد از تقدیر خویش فرار کند.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر