پوستر فیلم  پاتال و آرزوهای کوچک

پاتال و آرزوهای کوچک

محصولایران
فیلم «پاتال و آرزوهای کوچک» به کارگردانی «مسعود کرامتی» درباره فردی به نام «وحید» است که آرزوهای ناممکن را در سرش می پروراند. این موضوع تا آن جا پیش می رود که با موجودی عجیب به نام «پاتال» که از یک کره جغرافیایی بیرون آمده است، آشنا می شود.