پوستر فیلم  فرزند خوانده

فرزند خوانده

محصولایران
فیلم «فرزند خوانده» به کارگردانی «وحید نیکخواه آزاد» درباره ارتباط چند خانواده است که موضوعات مشترکی در رابطه با مسئله فرزند خواندگی دارند و این فیلم بیشتر به روابط فرزندان با پدر و مادر می‌ پردازد.