زندانی ها
بستن
پوستر فیلم  زندانی ها

زندانی ها

محصولایران
فیلم «زندانی ها» «طاها» دانشجوی الهیات برای نوشتن پایان نامه خود دو زندانی را با گذاشتن سند آزاد می کند غافل از آنکه آنها دنبال نقشه ای دیگر هستند.
مسعود ده نمکی
مسعود ده نمکی
بهزاد عبدی