پوستر فیلم  قافله

قافله

محصولایران
فیلم «قافله» درباره درگیری بین نیروهای انتظامی و قاچاقچیان است که در این میان یک افسر كشته می شود. «سروان یوسف پیر بلوچ»، پسر عموی مقتول برای رسیدگی به پرونده یک سرقت به بلوچستان منتقل می شود. او با كمک خانواده عمویش به مبارزه با اشرار می پردازد.