پوستر فیلم  این آخرین سفر

این آخرین سفر

محصولایران
فیلم «این آخرین سفر» داستان جوانی به نام «یوسف» است که نوبت سفر حج خود را به پیرزنی به نام «انیس» می دهد که فرصت زیادی برای رفتن به سفر ندارد، اما در ادامه در می یابد خود اوست که فرصت چندانی برای زنده ماندن ندارد و وقتی سراغ پیرزن می رود تا نوبت خود را پس بگیرد درگیر ماجراهایی می شود.