پوستر فیلم  فراری

فراری

محصولایران
فیلم «فراری» داستان «گلنار» دختر نوجوانی است که برای یافتن یک ماشین فراری و صاحبش و عکس گرفتن با ماشین به تهران می آید در ابتدای راه با راننده آژانسی به اسم «نادر» آشنا می شود او که موقعیت او را فهمیده است سعی می کند به او کمک کند تا خطری تهدیدش نکند.