پوستر فیلم  یه حبه قند

یه حبه قند

محصولایران
در فیلم «یه حبه قند» سکوت خانه باغ قدیمی، با ورود مهمان ها در هم می ‌شکند. چهار دختر این خانه همراه همسر و فرزندانشان برای عروسی خواهر کوچک ترشان به کمک مادرشان می روند. این اقامت برای خواهران و باجناغ‌ ها شاید دردسرساز باشد ولی برای بچه‌ ها یک آرزوی بزرگ است.