پوستر فیلم  موصل

موصل

محصولآمریکا
فیلم «موصل» درباره یک افسر پلیس است که در موصل زندگی می کند. بعد از این که شورشیان افراطی وی را اسیر می کنند یک گروه از تیم های ویژه عراقی برای نجات او اعزام می شوند. به این ترتیب با نجات او، تصمیم گرفته می شود که با هماهنگی یکدیگر وارد دنیای جدیدی از جنگ شده و شورشیان را نابود کنند.
Matthew Michael Carnahan
Henry Jackman
Alex Rodríguez